Hotel/Hostel Accommodation

Negotiated Hotel Accommodation for immersion programme
(Porto-Novo )